Stránky
Novinky
Reference

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Serafin Campestrini s.r.o.
§ 1
Všeobecná ustanovení
(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Serafin Campestrini s.r.o., se
sídlem v Borohrádku, Husova 31, IČ: 49023039 (dále jen „SECA“) platí pro všechny dodávky zboží
SECA všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen „kupující“).
(2) Svým podpisem pod textem těchto VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu zakládajícím ve
smyslu těchto VOP smluvní vztah mezi SECA a zákazníkem nebo jakoukoli jinou formou, včetně
zaslání objednávky na dodávku zboží, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP
srozuměna a že je v celém rozsahu akceptuje. Aktuální platné znění všeobecných obchodních
podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové strance SECA www.secacz.cz.
§ 2
Uzavření smlouvy
(1) Smluvní vztah mezi SECA a kupujícím vzniká:
a) potvrzením objednávky kupujícího, ke kterému dochází buď písemnou akceptací po vystavení
objednávky a/nebo okamžikem splnění objednávky nebo její části ze strany SECA;
b) uzavřením samostatné rámcové smlouvy, která specifikuje rámcové dodací podmínky dodávek
zboží mezi SECA a kupujícím, na základě které dochází k dílčímu plnění podle dílčích objednávek
kupujícího, které byly akceptovány (přijaty) SECA způsobem uvedeným v odst. 1) písm. a) tohoto
článku;
(2) Veškeré dohody, k nimž mezi SECA a kupujícím v souvislosti s prováděním dodávek zboží
dochází, musí být učiněny písemně. Odvolává-li se kupující na ústně učiněné dohody, je povinen
existenci takových dohod prokázat.
(3) Smlouva je podle povahy sjednaného plnění buď smlouvou kupní nebo smlouvou
nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou, vždy uzavíranou v režimu zák. č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku.
(4) V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na „Smlouvu“, myslí se tím jakýkoliv dokument, který
Smlouvu tvoří nebo je její součástí, jako je objednávka, nedílná příloha, ceník, samotné VOP a
podobně.
§3
Objednávka zboží
(1) Objednávku na zboží nabízené SECA musí být vždy kupujícím zaslána SECA v písemné
podobě ( např. poštou, faxem nebo elektronickou poštou).
(2) Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto údaje, nedohodnou-li se strany jinak:
a) obchodní firmu kupujícího, sídlo, IČ, DIČ;
b) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za kupujícího v souvislosti s objednávkou
(včetně převzetí dodávky) a její kontaktní údaje (telefon, fax, email);
c) druh objednávaného zboží a jeho minimálního množství (balení), uvedené v platném ceníku,
katalogu, nebo smlouvě;
d) způsob dodání (převzetí) zboží (samostatný odvoz kupujícím nebo přeprava zajišťovaná SECA,
je-li sjednána)
e) podpis kupujícího/oprávněného zástupce kupujícího;
f) e-mailovou adresu pro zaslání daňového dokladu (faktury);
3) vystavená objednávka je pro kupujícího závazná do okamžiku požadovaného termínu plnění, který
je v souladu s těmito VOP nebo byl jinak vzájemně dohodnut.
4) SECA je oprávněna nepřijmout objednávku kupujícího, pokud kupující nemá ke dni vystavení
objednávky vyrovnány veškeré splatné závazky vůči SECA.
§4
Změny, stornování a vracení objednávek
(1) Změny objednávky kupujícím musí být vždy provedeny písemně a ke své platnosti vždy
vyžadují výslovné písemné potvrzení ze strany SECA.
2
(2) Pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo na straně SECA k prostojům provozu delším než 7
dní, je SECA oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.
§5
Ceny
(1) Základní prodejní ceny jsou uvedeny v platném ceníku, který je zpravidla předán kupujícímu spolu
s nabídkou SECA. Pro stanovení kupní ceny je však vždy směrodatné potvrzení objednávky
kupujícího. Součástí každé cenové nabídky je i stanovení dodací parity. Pokud není parita uvedena,
platí nabízená cena ze závodu SECA.
(2) Dodávky zboží, které není součástí nabídkového katalogu nebo platného ceníku, se řídí
individuálními dodacími, cenovými a platebními podmínkami, které jsou zpravidla stanoveny dohodou
SECA a kupujícího v rámci poptávkového a nabídkového procesu mezi SECA a kupujícím.
§6
Dodání a převzetí zboží, balení
(1) Dodání zboží se realizuje dopravou zajišťovanou SECA. Požaduje-li to kupující výslovně v
objednávce , lze dodání zboží realizovat osobním odběrem a odvozem kupujícím ve skladu SECA.
K řádnému splnění smlouvy ze strany SECA dochází okamžikem předání zboží ze strany SECA
prvnímu dopravci k přepravě do místa určení uvedeného kupujícím nebo převzetím zboží kupujícím
v případě vlastního odběru a odvozu. Zajišťuje-li SECA přepravu, je kupující zaplatit ve prospěch
SECA přepravné. Zboží se přepravuje na nebezpečí kupujícího.
(2) O způsobu zabalení zboží rozhoduje SECA , SECA má právo zabalit zboží do fólie označené
firemním logem.
§7
Další dodací a platební podmínky
(1) SECA prohlašuje, že veškeré jí nabízené produkty splňují podmínky kvality odpovídající
příslušným právním předpisům a závazným technickým a bezpečnostním normám platným na území
České republiky, včetně požadavků na jejich označení a balení .
(2) Nebylo-li dohodnuto jinak, hradí se pohledávky SECA (zejména kupní cena) bankovním
převodem.
(3) Každý daňový doklad za plnění dle těchto VOP musí odpovídat zákonným požadavkům na běžný
daňový doklad.
(4) Daňový doklad vystavuje SECA v den dodání zboží nebo bez zbytečného odkladu po dodání
zboží. Daňový doklad SECA je splatný v den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu, není-li
stanoveno jinak a hradí se bez jakéhokoliv odpočtu nebo srážek. Skonto přísluší kupujícímu pouze
tehdy, pokud je toto výslovně písemně dohodnuto mezi SECA a kupujícím.
(5) Není-li sjednáno mezi SECA a kupujícím jinak, SECA zasílá kupujícímu daňový doklad pouze
elektronicky (e-mailem) na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. SECA je však
oprávněna zasílat příslušný daňový doklad také jiným vhodným způsobem např. poštou a
podobně.
(6) Neodešle-li kupující do 7 kalendářních dnů s písemným odůvodněním daňový doklad zpět SECA,
platí tento daňový doklad za uznaný.
(7) V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné pohledávky, vyúčtované SECA v souladu se
smlouvou je kupující povinen uhradit ve prospěch SECA smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z
dlužné částky za každý den prodlení.
(8) V případě platebních obtíží kupujícího, jež vedou k ohrožení včasného nebo řádného splnění
pohledávek SECA, zejména v případě prodlení s platbou, je SECA oprávněna provést další dodávky
kupujícímu pouze oproti zaplacení zálohy ve výši dohodnuté ceny zboží nebo oproti poskytnutí
přiměřené jistoty. SECA je v případě, uvedeném v první větě tohoto odst. 7 rovněž oprávněna
prohlásit, že všechny doposud nesplatné pohledávky vůči kupujícímu se stávají okamžitě splatnými.
(9) Kupující je oprávněn provést započtení se svými pohledávkami nebo s ohledem na tyto
pohledávky svoje plnění odepřít pouze tehdy, jsou-li jeho pohledávky nesporné nebo pravomocně
zjištěné.
(10) SECA je oprávněna provést započtení s veškerými svými pohledávkami vůči kupujícímu.
(11) Dodávky SECA jsou prováděny s výhradou, že nenastane žádná z okolností způsobujících
nemožnost plnění. Vyvstane-li některá z těchto okolností a stane-li se tím včasné dodání zboží
nemožným, vyhrazuje si SECA přiměřeně prodloužit dodací lhůtu.
(12) Stane-li se dodání zboží v důsledku výskytu některé z okolností způsobující nemožnost plnění
zcela nebo zčásti nemožným (např. vážná závada na provozním výrobním zařízení, výpadek dodávek
3
suroviny k výrobě zboží od dodavatelů SECA) vyhrazuje si SECA právo od smlouvy uzavřené s
kupujícím odstoupit.
§8
Výhrada vlastnictví
(1) Zboží dodané SECA kupujícímu zůstává ve vlastnictví SECA, dokud kupující neuhradí úplnou
kupní cenu. V případě nezaplacení kupní ceny kupujícím po době splatnosti má SECA automaticky
právo požadovat vrácení zboží na náklady kupujícího.
(2) V případě, že kupující zaplatí SECA fakturu pouze částečně, vztahuje se výhrada vlastnictví na
veškeré zboží odebrané kupujícím touto dodávkou, tj. na veškeré zboží uvedené ve faktuře.
(3) V případě, že kupující bude v prodlení s proplacením faktury SECA vztahující se ke zboží, a to byť
i jen částečně, po dobu delší než 30 dnů, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující vrátil
veškeré zboží, které je předmětem fakturace dle této faktury. Kupující je povinen této výzvě
prodávajícího vyhovět a do 7 dnů od obdržené výzvy doručit na své náklady zboží zpět SECA.
§ 9
Práva z odpovědnosti za vady, reklamace
(1) Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání a převzetí. Odchylky
realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a
označení zboží a zjevné vady je kupující povinen reklamovat u SECA neprodleně, nejpozději však
do 5 dnů od dodání zboží nebo poté, co měla být prohlídka provedena. V případě, že je kupujícím u
SECA sjednána přeprava zboží, je kupující povinen zaznamenat zjištěnou neshodu spolu
s dopravcem, který dodávku doručil, do přepravních dokladů provázejících dodávku zboží při předání
zboží.
(2) Skryté vady je kupující povinen reklamovat u SECA rovněž neprodleně, nejpozději však do 7 dnů
od okamžiku, kdy mohla být skrytá vada zjištěna, nejpozději však do 6 ti měsíců od převzetí
dodávky.
(3) Nároky z odpovědnosti za vady (reklamaci) je možno uplatnit u SECA pouze písemnou formou,
přičemž je vždy třeba uvést jako důvod reklamace konkrétní závadu, kterou se dodávka SECA
odchyluje od smlouvy, resp. od normy touto smlouvou určenou.
(4) Uplatňování nároků z vad je vyloučeno i během výše uvedených lhůt, bylo-li zboží již zpracováno
nebo zabudováno či jinak upraveno kupujícím (například nátěrem, broušením, řezáním a podobně).
(5) Vypořádání oprávněných nároků z vad ze strany SECA se řídí příslušnými ustanoveními
obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších ustanovení.
(6) Kupující není oprávněn u SECA uplatnit nároky z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením
nebo skladováním zboží po okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží.
(7) Za vadu se rovněž nepovažuje nesprávné zacházení a nedodržení montážních návodů na použití
zboží SECA.
(8) Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
(9) Reklamace z titulu vlhkosti zboží je možná pouze při předání a převzetí zboží. SECA odpovídá
za dodržení smluvní nebo normované vlhkosti zboží jen v okamžiku dodání zboží. Obaly SECA
nechrání zboží od změn vlhkosti.
(10) Uplatnění reklamace na převzaté zboží neopravňuje kupujícího k pozdržení platby za
vyfakturovanou dodávku a bude považováno za neplnění závazků ze strany kupujícího vůči SECA.
(11) V případě, že kupující uplatní u SECA nárok z vad zboží a bude požadovat na SECA
odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a SECA tento nárok uzná, má SECA
právo, na vrácení celé dodávky jíž se reklamace týká.
§10
Závěrečná ujednání
(1) Každá ze smluvních stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech
skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění vzájemných závazků ze
smlouvy.
(2) SECA považuje veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím v souvislosti se smlouvou za přísně
důvěrné a prohlašuje, že s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních
údajů, a zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou dostupné z veřejně přístupných datových
souborů.
4
(3) Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky, v režimu zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník. Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené v těchto VOP, se budou řídit
příslušnými právními předpisy České republiky.
(4) Tyto VOP vydané ze strany SECA platí ode dne jejich vydání na oficiální internetové stránce
www.secacz.cz do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají
účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění VOP ruší podmínky vydané dříve.
Právní vztahy mezi kupujícím a SECA se posuzují vždy podle ustanovení VOP platných v době
uzavření příslušné smlouvy.
(5) V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících smlouvu platí před těmito VOP
přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedené ve smlouvě.
(6) Veškeré změny a doplňky smlouvy, které byly mezi stranami sjednány písemně, musí být učiněny
také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami SECA a kupujícího.
(7) Místní příslušnost soudu pro všechny soudní spory v důsledku nebo v souvislosti s dodávkami
zboží dle těchto VOP se řídí sídlem SECA. SECA je však oprávněna uplatnit své nároky i u obecného
soudu kupujícího.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.